Audio-Learn English through Filipino

Learn English through Filipino by listening to voice recording in American accent.

Filipino-English

Ito ang aking libro. This is my book
Ito ay ang aking mga libro. These are my books
Ito ang kanyang bag. This is his bag
Ito ang kanyang bag. This is her bag
Ito ang panulat ni Maria. This is Mary’s pen
Ito ay isang loro. It is a parrot
Ito ay berde. It is green
Ito ay ang kanilang loro. It is their parrot
Ito ay loro ni Helen. It is Helen’s parrot
Si Ann ay isang estudyante. Ann is a student
Natutunan ko ang Sylheti sa aking sarili. I learned Sylheti myself
Natutunan namin ang Sylheti sa aming sarili. We learned Sylheti ourselves
Natutunan niya mismo si Sylheti. He learned Sylheti himself
Natutunan niya mismo si Sylheti. She learned Sylheti herself
Natutunan nila ang Sylheti mismo. They learned Sylheti themselves
May nangyayari. Something is happening
Walang nangyayari. Nothing is happening
Isang tao ang maaaring pumunta. One person can go
Walang pwedeng pumunta. No one can go
Lahat ay pupunta. All are going
May mga pupunta. Some are going
Bawat isa ay maaaring pumunta. Each one may go
Maaaring pumunta ang lahat. Everyone may go
Ano pangalan mo What is your name
Sandeep ang pangalan ko. My name is Sandeep
Ako ay isang estudyante. I am a student
Napakasaya niya. He is very happy
Sila ay masaya. They are happy
Pupunta ako sa school sakay ng bus. I go to school by bus
Hindi ako si John. I am not John
Kilala ko si John. I know John
Sana magustuhan mo. I hope you like it
Kinuha niya ang kalahati nito. He took half of it
Iginagalang ko ang aking mga guro. I respect my teachers
Wala akong pera. I don’t have money
Sana magkaroon ako ng malaking bahay. I wish I had a big house
Sumasang-ayon akong bilhin ang kotse na ito. I agree to buy this car
Salamat. Thank you
Nakarating ka na ba sa Kerala? Have you been to Kerala?
Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Kerala? Can you tell me about Kerala?
Nagustuhan mo ba ang paglalakbay sa Kerala? Did you like the trip to Kerala?
Bumalik ako dito pagkatapos ng isang taon. I have come back here after an year.
Saan ka nagpunta dito? Where did you go from here?
Pumunta muna ako sa Mumbai. First I went to Mumbai
Pagkatapos ay pumunta ako sa Trivandrum. Then I went to Trivandrum
Anong ginawa mo sa Mumbai? What did you do in Mumbai?
Saan ka nag-stay sa Mumbai? Where did you stay in Mumbai?
Nanatili ako sa Andheri. I stayed in Andheri
Nananghalian ka na ba? Have you had lunch?
Bibigyan mo ba ako ng panulat? Will you give me a pen?
Maaari mo ba akong bigyan ng panulat? Can you give me a pen?
Binigyan mo ba ako ng panulat? Have you given me a pen?
Binigyan mo ba ako ng panulat? Did you give me a pen?
Gusto ko ng mangga. I like mango
Hindi ako mahilig sa mangga. I don’t like mango
Mahilig akong kumain ng mangga. I love to eat mango
Kumukuha ka ba ng upa para sa bahay na ito? Are you getting rent for this house?
Mayroon akong upa para sa buwang ito. I have got rent for this month
Aling bus ang hinihintay mo? Which bus are you waiting for?
Pareho ba itong libro? Is it the same book?
Pakihintay hanggang sa bumalik ako. Please wait till I come back
Nasaan si George? Where is George?
Pumunta siya sa Kochi. He has gone to Kochi
Kamusta si George? How is George
Siya ay mabuti. He is well.
Anong nangyari kay George? What happed to George?
Gaano karaming tubig ang kailangan mo? How much water do you need?
Nakain ako ng mangga. I have eaten a mango
Si Ramu ay kumain ng mangga. Ramu has eaten a mango
Si Ramu ay kumain ng mangga. Ramu had eaten a mango
Si Ramu ay kumakain ng mangga. Ramu has been eating a mango
Si Ramu ay kumakain ng mangga. Ramu had been eating a mango
Si Ramu ay kumakain ng mangga. Ramu was eating a mango
Kakain si Ramu ng mangga. Ramu will eat a mango
Si Ramu ay kakain ng mangga. Ramu will be eating a mango
Kumusta ka? How are you?
Ayos lang ako. I am fine
Pwede bang maupo ka diyan? Can you please sit there?
Aling libro ang hinahanap mo? Which book are you looking for?
Nasaan ang paaralan? Where is the school?
Ito ay hindi masyadong malayo. It is not very far
Kaya mo bang lumiko sa kaliwa? Can you turn left?
Liliko ka ba sa kanan? Will you turn right?
Kailangan mong dumiretso. You have to go straight.
Binili ko ang librong ito. I bought this book
Babalik ka ba mamaya? Will you come back later?
Gusto ni George ang mga bulaklak. George likes flowers
Pupunta ako sa Germany. I am going to Germany.
Hindi ako magsasaka dahil may sakit ako. I am not going to farm because I am ill.
Gabi na sila makakarating dito. They will reach here in the evening.
Nagbabasa siya ng kwento. He is reading the story.
Ito ang kanyang libro. This is his book.
Gumising ka ba ng maaga sa umaga? Do you get up early in the morning?
Anong oras na? What time is it?
Saan ka nagmula? Where are you from?
Saan ka nakatira? Where do you live?
Maaari mo ba akong tulungan? Can you help me?
Matutulungan ba kita? Can I help you?
Magkano iyan? How much does it cost?
Naiintindihan mo ba? Do you understand?
Maaari mo bang sabihin muli? Can you say that again?
Mabagal ka bang magsalita? Can you speak slowly
Saan ako makakahanap ng hotel? Where can I find a hotel?
Oo Yes
Hindi No
Siguro Maybe
Laging Always
Hindi kailanman Never
Syempre Of course
Walang problema. No problem
Hindi ko maintindihan. I don’t understand.
Hindi ko alam. I don’t know.
Paumanhin, hindi ako nagsasalita ng Pranses. I’m sorry, I don’t speak French.
Naliligaw ako. I’m lost
Ang aking Pranses ay masama. My French is bad.
Kailangan ko ng ticket papuntang New York. I need a ticket to New York
Gusto ko ng ticket. I want a ticket
See you later. See you later.
Kita tayo bukas. See you tomorrow.
Anong problema? What’s the matter
Anong nangyayari? What’s happening?
Gutom na ako. I’m hungry
Uhaw ako. I’m thirsty.
May ticket ako. I have a ticket.
Nakalimutan ko. I forgot.
Binabati kita. Congratulations
Kailangan ko na umalis. I must go now.
Tara na. Let’s go
Napakahusay. Very good
Mabuti Good
Masama Bad
Hindi masama. Not bad
Kailangan ko ng umalis. I have to go.
Nakatira ako sa Delhi I live in Delhi
Ako ay 40 taong gulang. I am 40 years old.
Ako ay humihingi ng paumanhin. I’m sorry.
Nasaan ang pusa? Where is the cat?
Nasaan ang mga pusa? Where are the cats ?
Narito ang pusa. Here is the cat.
Narito ang mga pusa. Here are the cats.
Ayun. There it is.
May puno. There is a tree.
May mga puno. There are trees.
May isang puno. There was a tree.
May mga puno. There were trees.
Paano mo ito sasabihin sa Pranses? How do you say it in French?
Ano yan? What is that?
Hindi mahalaga. It doesn’t matter.
Pagod na ako. I’m tired
May sakit ako. I’m sick
Gutom na ako. I’m hungry
Uhaw ako. I’m thirsty
Wala akong pakialam. I don’t care.
Huwag kang mag-alala. Don’t worry!
Ayos lang. It’s alright.
Binabati kita. Congratulations!
Mahal kita. I love you.
Anong bago? What’s new?
Hindi gaano. Not much.
Kumusta ka? How are you?
Ano ang iyong pangalan? What’s your name ?
Anong oras ka magbubukas? What time do you open?
Narito ang aking libro. Here is my book.
Pwede mo bang ipadala bukas? Could you send it tomorrow?
Kailan darating ang bus? When will the bus arrive?
Mayroon ka bang mas maliit? Do you have a smaller one?
Mayroon ka bang mas malaki? Do you have a bigger one?
Maaari mo bang tawagan siya? Could you please call him?
Maaari mo bang tulungan akong dalhin ang aking kahon? Could you help me carry my box?
Ito ang mga bag ko. These are my bags.
Pakisara ang bintana. Please close the window.
Mangyaring tumigil dito. Please stop here.
Bakit ang dami? Why is it so much?
Ako ay mula sa Alemanya. I am from Germany.
Magkano ang kwarto? How much is the room?
Ilang taon ka na? How old are you ?
Ako ay 25 taong gulang. I’m 25 years old.
Oo, medyo nagsasalita ako. Yes, I speak a bit.
Hindi, hindi ako nagsasalita ng French. No, I don’t speak French.
Kamusta ka? How do you do ?
Okay lang ako, salamat. I’m fine, thank you.
See you later. See you later
Ano ang ibig sabihin nito? What does it mean?
Ako ay mula sa Alemanya. I’m from Germany
Mangyaring bigyan ako ng panulat. Please give me a pen
Salamat. Thank you
Pasensya na po. Excuse me
Isang minuto lang. Just one minute
Magkano ang ticket papuntang Mumbai? How much is a ticket to Mumbai?
Saan papunta ang tren na ito? Where does this train go?
Humihinto ba ang bus na ito sa Mumbai? Does this bus stop in Mumbai?
Kailan aalis ang bus papuntang Mumbai? When does the bus for Mumbai leave?
Kailan darating ang bus na ito sa Mumbai? When will this bus arrive in Mumbai?
Paano ako makakapunta sa Mumbai? How do I get to Mumbai ?
Maaari mo bang sabihin sa akin ang daan papuntang Mumbai? Can you tell me the way to Mumbai?
Lumiko pakaliwa. Turn left.
Lumiko pakanan. Turn right.
Dumiretso. straight ahead
Mayroon ka bang magagamit na mga silid? Do you have any rooms available?
Maaari ba akong tumingin sa kusina? Can I look in the kitchen?
Maaari ba akong kumuha ng tubig? May I have some water?
Isa pa, pakiusap. One more, please.
Kukunin mo ba itong kwarto? Would you take this room?
Hindi ako interesado. I’m not interested.
Ok kukunin ko. OK, I’ll take it.
Maaari ba akong magkaroon ng isang bag? Can I have a bag?
Maaari ko bang gamitin ang iyong telepono? Can I use your phone?
Ano ang iyong trabaho? What is your job?
Gaano kalayo ang Mumbai? How far is Mumbai?
Maaari mo bang isulat ito? Could you write this down?
Ano ito? What is this?
Mayroon ka bang mas mura? Do you have anything cheaper?
Gusto mo ba ng tsaa? Do you like tea?
Alin ang pinakamagandang libro? Which is the best book?
Hindi ako mahilig sa pusa. I don’t like cats.
Gusto kong pumunta sa Delhi. I’d like to go to Delhi
Mas mabagal, pakiusap. More slowly, please
Anong ginagawa mo? What are you doing?
Nagsasalita ka ba ng Ingles? Do you speak English?
Mayroon bang isang tao dito na nagsasalita ng Ingles? Is there someone here who speaks English?
Nagsasalita ako ng Hindi. I speak Hindi
Hindi ako nagsasalita ng Hindi. I don’t speak Hindi.
Hindi ako marunong magsalita ng Hindi. I can’t speak Hindi
Nagsasalita ako ng ilang Hindi. I speak some Hindi.
Hindi ko maintindihan. I don’t understand.
Magsalita ka ng mas mabagal. Speak more slowly
Halika ulit. Come again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *