Learn English Through Hmong – Language Passion

Basic Expressions, Words and Sentences

Listen Audio

Nov yog kuv phau ntawv.This is my book.
Cov no yog kuv phau ntawv.These are my books.
Nov yog nws lub hnab.This is his bag.
Nov yog nws lub hnab.This is her bag.
Nov yog Mary tus cwj mem.This is Mary’s pen.
Nws yog ib tug parrot.It is a parrot.
Nws yog ntsuab.It is green.
Nws yog lawv cov parrot.It is their parrot.
Nws yog Helen’s parrot.It is Helen’s parrot.
Ann yog ib tug menyuam kawm ntawv.Ann is a student.
Kuv kawm Sylheti kuv tus kheej.I learned Sylheti myself.
Peb kawm Sylheti peb tus kheej.We learned Sylheti ourselves.
Nws kawm Sylheti nws tus kheej.He learned Sylheti himself.
Nws kawm Sylheti nws tus kheej.She learned Sylheti herself.
Lawv kawm Sylheti lawv tus kheej.They learned Sylheti themselves.
Ib yam dab tsi tshwm sim.Something is happening.
Tsis muaj dab tsi tshwm sim.Nothing is happening.
Ib tug neeg tuaj yeem mus.One person can go.
Tsis muaj leej twg mus tau.No one can go.
Txhua tus mus.All are going.
Ib txhia mus.Some are going.
Txhua tus tuaj yeem mus.Each one may go.
Txhua tus tuaj yeem mus.Everyone may go.
Koj lub npe yog dab tsi?What is your name?
Kuv lub npe yog Sandeep.My name is Sandeep.
Kuv yog ib tug tub kawm ntawv.I am a student.
Nws zoo siab heev.He is very happy.
Lawv zoo siab.They are happy.
Kuv mus kawm ntawv los ntawm tsheb npav.I go to school by bus.
Kuv tsis yog John.I am not John.
Kuv paub John.I know John.
Kuv vam tias koj nyiam nws.I hope you like it.
Nws coj ib nrab ntawm nws.He took half of it.
kuv hwm kuv cov xib hwb.I respect my teachers.
Kuv tsis muaj nyiaj.I don’t have money.
Kuv xav kom kuv muaj lub tsev loj.I wish I had a big house.
Kuv pom zoo yuav lub tsheb no.I agree to buy this car.
Ua tsaug.Thank you.
Koj puas tau mus Kerala?Have you been to Kerala?
Koj puas tuaj yeem qhia kuv txog Kerala?Can you tell me about Kerala?
Koj puas nyiam mus ncig Kerala?Did you like the trip to Kerala?
Kuv tau rov qab los ntawm no tom qab ib xyoos.I have come back here after an year.
Koj mus qhov twg ntawm no?Where did you go from here?
Thawj zaug kuv mus rau Mumbai.First I went to Mumbai.
Tom qab ntawd kuv mus rau Trivandrum.Then I went to Trivandrum.
Koj ua dab tsi hauv Mumbai?What did you do in Mumbai?
Koj nyob qhov twg hauv Mumbai?Where did you stay in Mumbai?
Kuv nyob hauv Andheri.I stayed in Andheri.
Koj puas tau noj su?Have you had lunch?
Koj puas yuav muab ib tug cwj mem rau kuv?Will you give me a pen?
Koj puas tuaj yeem muab tus cwj mem rau kuv?Can you give me a pen?
Koj puas tau muab ib tug cwj mem rau kuv?Have you given me a pen?
Koj puas muab tus cwj mem rau kuv?Did you give me a pen?
Kuv nyiam mango.I like mango.
Kuv tsis nyiam mango.I don’t like mango.
Kuv nyiam noj txiv nkhaus taw.I love to eat mango.
Koj puas tau xauj tsev no?Are you getting rent for this house?
Kuv tau txais nqi tsev rau lub hli no.I have got rent for this month.
Koj tos lub npav twg?Which bus are you waiting for?
Puas yog tib phau ntawv?Is it the same book?
Thov tos kom txog thaum kuv rov qab los.Please wait till I come back.
George nyob qhov twg?Where is George?
Nws tau mus rau Kochi.He has gone to Kochi.
George zoo li cas?How is George?
Nws nyob zoo.He is well.
Yuav ua li cas rau George?What happed to George?
Koj xav tau dej ntau npaum li cas?How much water do you need?
Kuv tau noj txiv nkhaus taw.I have eaten a mango.
Ramu noj txiv nkhaus taw.Ramu has eaten a mango.
Ramu tau noj txiv nkhaus taw.Ramu had eaten a mango.
Ramu noj txiv nkhaus taw.Ramu has been eating a mango.
Ramu tau noj txiv nkhaus taw.Ramu had been eating a mango.
Ramu noj txiv nkhaus taw.Ramu was eating a mango.
Ramu yuav noj txiv nkhaus taw.Ramu will eat a mango.
Ramu yuav noj txiv nkhaus taw.Ramu will be eating a mango.
Koj nyob li cas?How are you?
Kuv nyob zoo.I am fine.
Koj puas tuaj yeem zaum ntawd?Can you please sit there?
Koj tab tom nrhiav phau ntawv twg?Which book are you looking for?
Lub tsev kawm ntawv nyob qhov twg?Where is the school?
Nws tsis deb heev.It is not very far.
Koj tuaj yeem tig sab laug?Can you turn left?
Koj yuav tig txoj cai?Will you turn right?
Koj yuav tsum mus ncaj.You have to go straight.
Kuv yuav phau ntawv no.I bought this book.
Koj puas yuav rov qab los?Will you come back later?
George nyiam paj.George likes flowers.
Kuv yuav mus rau lub teb chaws Yelemees.I am going to Germany.
Kuv tsis mus ua teb vim kuv mob.I am not going to farm because I am ill.
Lawv yuav mus txog ntawm no thaum yav tsaus ntuj.They will reach here in the evening.
Nws nyeem zaj dab neeg.He is reading the story.
Nov yog nws phau ntawv.This is his book.
Koj puas sawv ntxov?Do you get up early in the morning?
Lub sijhawm twg?What time is it?
Koj nyob qhov twg?Where are you from?
Koj nyob qhov twg?Where do you live?
Koj puas tuaj yeem pab kuv?Can you help me?
Kuv puas tuaj yeem pab koj?Can I help you?
Tus nqi npaum li cas?How much does it cost?
Koj puas nkag siab?Do you understand?
Koj puas tuaj yeem hais dua?Can you say that again?
Koj tuaj yeem hais lus maj mam?Can you speak slowly?
Kuv yuav nrhiav tau lub tsev so nyob qhov twg?Where can I find a hotel?
Yog lawmYes
Tsis muajNo
Tej zaumMaybe
Ib txwmAlways
Tsis txhobNever
Tau kawgOf course
Tsis muaj teeb meem.No problem.
kuv tsis nkag siab.I don’t understand.
kuv tsis paub.I don’t know.
thov txim, kuv tsis hais lus Fab Kis.I’m sorry, I don’t speak French.
kuv ploj lawm.I’m lost.
Kuv Fabkis phem.My French is bad.
Kuv xav tau daim pib mus rau New York.I need a ticket to New York.
Kuv xav tau daim pib.I want a ticket.
Pom koj tom qab.See you later.
Pom koj tag kis.See you tomorrow.
Dab tsi yog qhov teeb meem?What’s the matter?
Yuav ua li cas?What’s happening?
Kuv tshaib plab.I’m hungry.
Kuv nqhis dej.I’m thirsty.
Kuv muaj daim pib.I have a ticket.
kuv tsis nco qab lawm.I forgot.
Nrog koj zoo siab.Congratulations.
Kuv yuav tsum mus tam sim no.I must go now.
Wb mus.Let’s go.
Zoo heev.Very good.
ZooGood
PhemBad
Tsis phem.Not bad.
Kuv yuav tsum mus.I have to go.
Kuv nyob hauv DelhiI live in Delhi
Kuv muaj 40 xyoo.I am 40 years old.
kuv thov txim.I’m sorry.
Tus miv nyob qhov twg?Where is the cat?
Cov miv nyob qhov twg?Where are the cats?
Ntawm no yog tus miv.Here is the cat.
Ntawm no yog cov miv.Here are the cats.
Nws yog.There it is.
Muaj tsob ntoo.There is a tree.
Muaj ntoo.There are trees.
Muaj tsob ntoo.There was a tree.
Muaj ntoo.There were trees.
Koj hais li cas hauv Fab Kis?How do you say it in French?
Qhov ntawd yog dab tsi?What is that?
Tsis muaj teeb meem.It doesn’t matter.
Kuv nkees.I’m tired.
kuv mob.I’m sick.
Kuv tshaib plab.I’m hungry.
Kuv nqhis dej.I’m thirsty.
kuv tsis quav ntsej.I don’t care.
Tsis txhob txhawj.Don’t worry.
Nws zoo lawm.It’s alright.
Nrog koj zoo siab.Congratulations.
kuv hlub koj.I love you.
Dab tsi tshiab?What’s new?
Tsis ntau.Not much.
Koj nyob li cas?How are you?
Koj lub npe hu li cas?What’s your name?
Koj qhib lub sijhawm twg?What time do you open?
Nov yog kuv phau ntawv.Here is my book.
Koj puas tuaj yeem xa nws tag kis?Could you send it tomorrow?
Thaum twg lub npav yuav tuaj txog?When will the bus arrive?
Koj puas muaj ib tug me me?Do you have a smaller one?
Koj puas muaj tus loj dua?Do you have a bigger one?
Koj puas tuaj yeem hu nws?Could you please call him?
Koj puas tuaj yeem pab kuv nqa kuv lub thawv?Could you help me carry my box?
Cov no yog kuv lub hnab.These are my bags.
Thov kaw qhov rais.Please close the window.
Thov nres ntawm no.Please stop here.
Vim li cas thiaj muaj ntau?Why is it so much?
Kuv tuaj ntawm lub teb chaws Yelemees.I am from Germany.
chav tsev ntau npaum li cas?How much is the room?
Koj muaj pes tsawg xyoo?How old are you?
Kuv muaj 25 xyoo.I’m 25 years old.
Yog, kuv hais me ntsis.Yes, I speak a bit.
Tsis yog, kuv tsis hais lus Fab Kis.No, I don’t speak French.
Koj ua li cas?How do you do?
Kuv nyob zoo, ua tsaug.I’m fine, thank you.
Pom koj tom qab.See you later.
Nws txhais li cas?What does it mean?
Kuv tuaj ntawm lub teb chaws Yelemees.I’m from Germany.
Thov muab ib tug cwj mem rau kuv.Please give me a pen.
Ua tsaug.Thank you.
Thov txim.Excuse me.
Tsuas yog ib feeb xwb.Just one minute.
Daim pib mus rau Mumbai ntau npaum li cas?How much is a ticket to Mumbai?
Lub tsheb ciav hlau mus qhov twg?Where does this train go?
Puas yog lub npav nres hauv Mumbai?Does this bus stop in Mumbai?
Thaum twg lub npav rau Mumbai tawm?When does the bus for Mumbai leave?
Thaum twg lub npav yuav tuaj txog hauv Mumbai?When will this bus arrive in Mumbai?
Kuv yuav mus rau Mumbai li cas?How do I get to Mumbai?
Koj puas tuaj yeem qhia kuv txoj kev mus rau Mumbai?Can you tell me the way to Mumbai?
Tig laug.Turn left.
Tig sab xis.Turn right.
ncaj ua ntej.straight ahead.
Koj puas muaj chav nyob?Do you have any rooms available?
Kuv tuaj yeem saib hauv chav ua noj?Can I look in the kitchen?
Kuv puas tuaj yeem muaj dej?May I have some water?
Ib qho ntxiv, thov.One more, please.
Koj puas yuav nqa chav no?Would you take this room?
Kuv tsis nyiam.I’m not interested.
OK, kuv mam li muab.OK, I’ll take it.
Kuv puas tuaj yeem muaj lub hnab?Can I have a bag?
Kuv puas tuaj yeem siv koj lub xov tooj?Can I use your phone?
Koj txoj hauj lwm yog dab tsi?What is your job?
Mumbai nyob deb npaum li cas?How far is Mumbai?
Koj puas tuaj yeem sau qhov no?Could you write this down?
Qhov no yog dab tsi?What is this?
Koj puas muaj dab tsi pheej yig dua?Do you have anything cheaper?
Koj puas nyiam tshuaj yej?Do you like tea?
Phau ntawv twg yog qhov zoo tshaj plaws?Which is the best book?
Kuv tsis nyiam miv.I don’t like cats.
Kuv xav mus rau Delhi.I’d like to go to Delhi.
Ntxiv maj mam, thov.More slowly, please.
Koj ua dab tsi?What are you doing?
Koj puas hais lus Askiv?Do you speak English?
Puas muaj ib tug neeg hais lus Askiv?Is there someone here who speaks English?
Kuv hais lus Hindi.I speak Hindi.
Kuv tsis hais lus Hindi.I don’t speak Hindi.
Kuv tsis tuaj yeem hais lus Hindi.I can’t speak Hindi.
Kuv hais ib co lus Hindi.I speak some Hindi.
kuv tsis nkag siab.I don’t understand.
Hais lus maj mam.Speak more slowly.
Tuaj dua.Come again.

Listen Audio

Improve Listening Skill in English – British Council

Improve Reading Skill in English-British Council

Improve Writing Skill in English – British Council

Improve Writing Skill in English – University of Cambridge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *